W trosce o większe zaangażowanie wiernych świeckich w życie Kościoła i włączenie ich do aktywnego udziału w dziele ewangelizacji, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Adam Dyczkowski, zalecił w 2003 r. powołanie we wszystkich parafiach Diecezji, przewidzianych w Kodeksie Prawa Kanonicznego tzw. Parafialnych Rad Duszpasterskich, wydając w dniu 01.10.2004 r. na ten temat stosowny dekret. Parafialne Rady Duszpasterskie jako zespoły duszpasterzy i wiernych świeckich, mają stanowić organy doradcze księży proboszczów w poszczególnych parafiach.Podstawowymcelem Rady – jak wynika z dekretu - winna być troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii oraz przyczynianie się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty.Przedmiotem rozważań Parafialnej Rady Duszpasterskiej mogą być przykładowo następujące zagadnienia: problemy ewangelizacyjne, organizacja duszpasterstwa parafialnego, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, problemy pomocy osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim czy zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, jak np. rekolekcje, misje, odpust itp.

Parafialną Radę Duszpasterską przy naszej parafii, powołał Ksiądz Proboszcz w dniu 07.12.2004 r., kierując się przepisami Statutu i Ordynacji wyborczej do Parafialnych Rad Duszpasterskich.

 

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy naszej parafii wchodzą:

z urzędu:

- ks. kan. Stanisław Pojnar, Proboszcz Parafii, jako Przewodniczący Rady,

- księża wikariusze: ks. Marcin Gwóźdź i ks. Paweł Ptak,

- prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – p. Krzysztof Tuga,

- prezes Parafialnego Zespołu Caritas – p. Janina Radziszewska,

- delegatka katechetów – p. Lucyna Kuczak,

oraz nominowani przez ks. Proboszcza przedstawiciele wspólnot modlitewnych i grup parafialnych wyróżniający się cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii, w osobach:

- p. Barbara Parniewska – przedstawicielka „Żywego Różańca” i „Przyjaciół Paradyża”,

- p. Marek Ochman – przedstawiciel „Domowego Kościoła – Oazy Rodzin”,

- p. Edmund Złotek – przedstawiciel Ruchu Odnowy w Duchu Św.,

- ministrant Dariusz Kordela – przedstawiciel Służby Liturgicznej Ołtarza, Oazy Młodzieżowej i Ruchu Światło – Życie.

 

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej składają uroczyste przyrzeczenie sumiennego i rzetelnego wypełniania powierzonych im funkcji w Radzie (kadencja Rady trwa trzy lata, przy czym nie ma przeszkód, aby w następnej kadencji skład Rady pozostał ten sam). Na swoim pierwszym spotkaniu Rada postanowiła zbierać się raz w kwartale, a jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, częściej. Z każdego posiedzenia Rady jest sporządzany pisemny protokół.