OGŁOSZENIE
RODZINA ZASTĘPCZA PILNIE POSZUKIWANA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
pilnie poszukuje kandydatów

na rodziny zastępcze nie spokrewnione z dziećmi
oraz
zawodową nie spokrewnioną z dziećmi wielodzietną rodzinę zastępczą


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu żarskiego,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,
  • maj ą odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Podstawowym warunkiem są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne kandydatów, umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi oraz posiadanie takich cech, jak: serdeczność, opiekuńczość, uczciwość oraz dobroć.

 
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Centrum Pomocy Rodzinie udziela rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów. Wypłaca stałą pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci. Zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo, w oparciu o umowę zlecenie zawartą ze Starostą powiatu, wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. W rodzinie takiej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci.
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą i kieruje ich na szkolenie do Ośrodka Adopcyjne- Opiekuńczego w Zielonej Górze.

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

 

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego   Centrum   Pomocy    Rodzinie   w    Żarach,
ul. Artylerzystów 6
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8°° do 1530 lub telefonicznie: 363 06 80, 363 06 83.