CARITAS znaczy miłość .....

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,41)”.

Dewizą każdego chrześcijanina winna być potrzeba dzielenia się miłością z braćmi, praktykowania miłości miłosiernej na co dzień, dostrzegania w każdym człowieku potrzebującym samego Chrystusa. Do takiej postawy zachęcał nas niejednokrotnie papież Polak – św. Jan Paweł II podczas pielgrzymek do ojczystego kraju (w szczególny sposób w homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach w dniu 18.08.2002 r., kiedy wzywał do wrażliwości i solidarności z potrzebującymi braćmi), miłości chrześcijańskiej papież Benedykt XVI poświęcił encyklikę DEUS CARITAS EST, a pontyfikat papieża Franciszka jest od samego początku wielkim wołaniem o miłość wzajemną i przychodzenie z konkretną pomocą potrzebującym braciom.
Właśnie praktykowanie miłości miłosiernej, niesienie pomocy (materialnej, organizacyjnej i wsparcia duchowego) ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz z różnych przyczyn spychanych na margines życia społecznego, stanowi podstawowy cel działania Parafialnego Zespołu Caritas. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Regulaminie tej organizacji – to właśnie działalność charytatywna i humanitarna, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej (bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania), jest głównym zadaniem działalności PZC, mającym na celu realizację potrzeb duchowych i materialnych człowieka.
PZC przy naszej parafii powstał w listopadzie 2001 r. Aktualnie liczy 18 członków zwyczajnych t.j. osób czynnie uczestniczących w pracach Zespołu, natomiast grupa 32 Parafian stanowi tzw. Grono Wspierające Ubogich. Są to osoby, które niekoniecznie bezpośrednio angażują się w działalność Zespołu, natomiast wspierają finansowo działalność naszej organizacji zadeklarowanymi comiesięcznymi datkami w dowolnej wysokości.


Zarząd organizacji tworzą:
Przewodniczący Zespołu - wyznaczony przez Ks. Proboszcza pełnomocnik – aktualnie ks. Bartosz Orlicki,
Z-ca Przewodniczącego – Janina Radziszewska,
Sekretarz – Lucyna Kuczak oraz
Skarbnik – Michalina Kaniuka.
Do ważniejszych akcji i dzieł prowadzonych przez PZC należy zaliczyć:
1. prowadzenie magazynu rzeczy używanych przy Pl. Inwalidów 13, dokąd darczyńcy przynoszą najczęściej używane (bywa, że również nowe) rzeczy takie, jak: odzież, obuwie, przedmioty gospodarstwa domowego, które następnie wydawane są przez wolontariuszy PZC obsługujących magazyn osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym. Trzeba tu podkreślić, że z tej formy pomocy korzysta ponad 100 osób - nie tylko z naszej parafii. Magazyn czynny jest w każdy czwartek w godz. od 13.00 do 15.00,
2. zbiórki produktów żywnościowych na świąteczny stół przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w kościele i w pobliskich marketach (przy współpracy z młodzieżą szkolną ze Szkoły Podstawowej nr 1), z których robione są paczki dla ok. 115 najuboższych rodzin w parafii,
3. udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 /FEAD/ - dokładniejsze informacje o programie poniżej ,
4. dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii bądź rekolekcji oazowych) dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,
5. organizowanie pomocy stypendialnej w ramach Programu „SKRZYDŁA” dla zdolnej młodzieży szkolnej z ubogich rodzin,
6. świadczenie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym w robieniu zakupów, załatwianiu spraw w urzędach, odwiedzanie osób starszych, chorych, samotnych,
7. udzielanie pomocy doraźnej osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej, jak: zakup leków, doraźny zakup żywności, węgla czy – sporadycznie - udzielanie zapomóg finansowych,
8. organizowanie okolicznościowych spotkań (w Tygodniu Miłosierdzia, z okazji Dnia Chorego) dla osób chorych, starszych, samotnych,
9. przygotowywanie w okresie Adwentu tzw. śniadań roratnich dla dzieci uczestniczących w porannej Eucharystii,
10. udział w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej takich, jak:
11. rozprowadzanie świec w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” czy świec na stół wielkanocny, organizowanie zbiórek do puszek na rzecz ofiar różnych klęsk żywiołowych i kataklizmów, wakacyjne zbiórki przyborów szkolnych w ramach akcji „Z uśmiechem do szkoły” (w ramach akcji przygotowywane jest średnio ok. 30 tornistrów z pełnym wyposażeniem dla uczniów kl. I – V), itp.

Wyżej wymienione akcje i dzieła nie stanowią zamkniętego katalogu działań Zespołu, gdyż ten chce stale wzbogacać swoją działalność o nowe, ciekawe i przede wszystkim potrzebne inicjatywy służące niesieniu pomocy ludziom biednym, chorym, w podeszłym wieku, samotnym.
Z pewnością pomysłów co do sposobów i form niesienia pomocy tym, którzy często nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji, może być bardzo dużo. Dlatego też, każdy, kto chce uczynić dar z siebie, niczego w zamian nie oczekując, czując się wezwanym (przynaglonym) do naśladowania Chrystusa, który oddał się nam bez reszty w bezgranicznej miłości, ma możliwość włączyć się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas bądź powiększyć Grono Wspierające Ubogich. Deklarację członkowską (zarówno członka zwyczajnego Zespołu, jak również członka Grona Wspierającego Ubogich), można otrzymać na comiesięcznym zebraniu PZC w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej lub w każdą środę na pół godziny przed wieczorną Eucharystią w biurze Caritas. Serdecznie zapraszamy! Również osoby „niezrzeszone” pragnące wesprzeć dobrowolnymi ofiarami działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas, mogą to uczynić w tych samych terminach.

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej /FEAD/ na lata 2014 – 2020.

Parafialny Zespół Caritas bierze udział w programie pomocy żywnościowej /FEAD/ dla osób najuboższych od początku istnienia Programu czyli od 2014 r., przystępując corocznie do kolejnego Podprogramu /aktualnie Podprogram 2017/. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i jest skierowany do organizacji pozarządowych, Parafialnych Zespołów Caritas, grup charytatywnych i innych organizacji działających na polu pomocy społecznej. Głównym celem Programu jest przyczynianie się do ograniczenia ubóstwa osób najbardziej potrzebujących poprzez comiesięczną pomoc żywnościową (a nie jednorazowe wsparcie) i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale Agencji Rynku Rolnego (jako Instytucji Pośredniczącej) oraz organizacji partnerskich realizujących proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (np. Caritas Diecezjalna, PZC).
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków), stąd trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz poziomem dochodów odniesionych do kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych przekazywanych osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie, które PZC otrzymuje za pośrednictwem Caritas Diecezjalnej.

Osoby z naszej parafii spełniające w/w kryteria ustawowe, w tym dotyczące dochodu na osobę, winny się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach ul. Domańskiego 2, który jest zobowiązany wydać osobie uprawnionej skierowanie do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach programu FEAD.
Pomoc w ramach Podprogramu 2017 świadczona jest w dwóch obszarach:
- pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków),
- działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych.
Zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w Programie).

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Pomoc żywnościowa dla osób uprawnionych (na podstawie skierowań z MOPS) będzie przekazywana przez PZC w formie paczek żywnościowych.


Paczka żywnościowa to paczka składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.
Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;


Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z MOPS lub list z MOPS oraz oświadczeń. W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń.


Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących (np. PZC) zobowiązane są prowadzić działania niefinansowane w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności: włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – jako działania wynikające ze statutu czy regulaminu organizacji.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Są to działania obowiązkowe, finansowane, realizowane przez Caritas Diecezjalną na rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas, przy współpracy z PZC w formie:
- warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne oraz zdrowego odżywiania,
- warsztaty dot. przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej.

Działania te są realizowane przez Caritas Diecezjalną, w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie czyli w naszej parafii w siedzibie Parafialnego Zespołu Caritas. Dokładne terminy i tematyka zajęć są ustalane w uzgodnieniu z PZC.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z MOPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ, co nie znaczy, że każda osoba musi z nich korzystać.
Szczegóły dotyczące Programu FEAD na lata 2014 – 2020 można znaleźć na stronie Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pod adresem: www.caritas.zgora.pl w zakładce: FEAD 2017.

Warto jeszcze dodać, iż skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa można składać do:
1) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra,
2) Caritas Polska ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa,
3) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5;
00-513 Warszawa